top of page

LIFE PeatCarbon Projekts

LIFE21-CCM-LV-LIFE-PeatCarbon

Purvi pasaulē tiek uzskatīti par vienu no nozīmīgākajām ekosistēmām. Tiem ir būtiska nozīme dabas daudzveidības saglabāšanā, kā arī klimata un ūdens aprites regulēšanā. Purvi uzkrāj kūdru, veidojot ievērojamu oglekļa apjomu. Purvu nosusināšanas un kūdras ieguves rezultātā  izdalās siltumnīcas efektu izraisošas gāzes (SEG), tādējādi veicinot globālās klimata izmaiņas. 

Eiropas Komisijas Klimata apakšprogrammas līdzfinansētā projektā LIFE21-CCM-LV-LIFE-PeatCarbon Latvijas eksperti kopā ar kolēģiem no Somijas, Dānijas un Vācijas projektā īsteno purvu atjaunošanas pasākumus purvos Latvijā un Somijā. Lai pārtrauktu purvus nosusinošo ietekmi un purvu biotopu degradāciju, Latvijas un Somijas purvos tiks stabilizēts hidroloģiskais režīms. Pārmitrā vidē purvu veģetācija spēs atjaunoties un ogleklis tiks saglabāts kūdrā, rezultātā samazināsies SEG emisijas. Nozīmīgi projekta pasākumi ietver inovatīvu metožu pielietojumu, tajā skaitā ekosistēmu modeļa izveidi, balstītu uz attālās izpētes un monitoringa rezultātiem ar mērķi sekot līdzi izmaiņām hidroloģiskajā režīmā, purvu veģetācijas atjaunošanās procesā un SEG emisiju samazināšanā. Monitorings arī papildina zināšanas par purvu atjaunošanas ietekmi SEG emisiju samazināšanai un ir pielietojams sabiedrības un politiķu izglītošanā. Projekta beigās Vācijā un Dānijā tiks rīkoti izglītoši pasākumi pašvaldībām, ekspertiem un plašākai sabiedrībai. Sabiedrības izglītošana veicinās rezultātu izplatīšanu un palielinās sabiedrības, politiķu un ekspertu izpratni par purvu lomu klimata izmaiņu mazināšanā.

 

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras  (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.

csm_titlepage_lifeandpeat_63c6598d7f.png

DP6:
Projekta rezultātu ilgtspējība un turpmākais pielietojums

Pasākumi:

  • Dalīšanās pieredzē un zināšanās ar purvu ekspertiem par jaunām metodēm purvu atjaunošanas pasākumu īstenošanai. 

  • Purvu atjaunošanas rezultātu un SEG emisiju novērtējuma metodoģijas pielietojums Baltijas jūras reģionā.

  • Ieguldījums jaunu starptautisko standartu izstrādē saistībā ar oglekļa uzkrāšanās pārbaudi purvu atjaunošanas projektos.

  • Papildinājumi nacionālajām SEG inventarizācijām Latvijā un Somijā ar mērķi precizēt rekomendācijas Baltijas jūras reģiona valstīm.

  • Nodrošināt Baltijas jūras reģiona valstu izpildvaras ar rīku susināto purvu inventarizācijai, pamatojoties uz SEG emisiju samazinājuma potenciālu.

Plānotie rezultāti:

  • Demonstrācijas seminārs praktiķiem par jaunām purvu atjaunošanas metodēm un tehnikām susinātiem purviem Baltijas jūras reģiona valstīs.

  • Uz algoritmu balstīta profesionāļu apmācība par attālās izpētes rīka pielietojumu un modelēšanu SEG emisiju novērtējumam Baltijas jūras valstīs.

  • Adoptēta un papildināta Sertificēto Oglekļa Standartu (SOS) metodoloģija SEG emisiju novērtējumam susinātiem un atjaunotiem purviem Baltijas jūras reģionā. 

  • Papildināta Nacionālā SEG emisiju atskaitīšanās sistēma purviem, kuros stabilizēts hidroloģiskais režīms.

  • Adoptēta un papildināta Lēmumu pieņemšanas sistēma (LPS) par pasākumiem cilvēku darbības ietekmētiem purviem Baltijas jūras reģionā.

bottom of page